Linde Gas AB allmänna hyresvillkor

1. Allmänt

Dessa villkor skall tillämpas vid uthyrning av Uthyrarens egendom när Uthyraren och Hyresmannen skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från villkoren måste avtalas skriftligen för att vara gällande. Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknande handlingar samt uppgifter lämnade på annat sätt är bindande endast i den utsträckning parternas avtal uttryckligen hänvisar till dem.

2. Definitioner

Med Emballage menas behållare för förvaring och transport av gas, såsom gasflaska, gasflaskpaket, gasflaskflak, korg för gasflaskor, transportabla kärl, transportabla tankar samt lådor för torris.
Med Gasstation menas hos Hyresmannen stationär utrustning för produktion, separation, lagring och/eller distribution av gas, exempel¬ vis lagringstank eller gasblandare.
Med Hyresavta menas Emballage, Gasstation och all annan utrustning som Uthyraren hyr ut. .
Med Utrustning l menas ett mellan Uthyraren och Hyresmannen träffat avtal omfattande hyra av Utrustning.

3. Hyresavtalets omfattning

Hyresavtalet omfattar den Utrustning som Hyresmannen enligt utfärdade leveranss edlar eller annat dokument hyr. Uthyraren har rätt att i samband med Hyresmannens utbyte av Emballage till Hyresmannen utlämna Emballage av liknande slag som det tidigare hyrda Emballaget

4. Hyra

Hyra debiteras löpande från och med den dag då Utrustning ställs till Hyresmannens förfogande. Hyra för Utrustning, som hyrs för bestämd tid, erläggs i förskott för hela eller för del av hyresperioden. Hyra för Emballage, som hyrs tills vidare, erläggs i efterskott (dagshyra). Då Hyresmannen erlagt för skottshyra för Emballage för viss tidsperiod och inte återlämnar Emballaget efter tidsperiodens ut¬ gång alternativt inte erlägger förskottshyra för ny tidsperiod, debiteras efter tidsperiodens utgång hyra för Emballaget i efterskott (dagshyra). Detsamma s kall gälla då Hyresmannen efter Hyresavtalets upphörande inte återlämnar Utrustningen till Uthyraren på sätt som dessa villkor föreskriver. Hyran framgår av Uthyrarens vid var tid gällande prislista. Leveranssedel utgör underlag för beräkning och fakturering av hyra. Hyresmannen skall inte vara skyldig att erlägga hyra för den tid han på grund av fel, för vilket Uthyraren svarar, icke kunnat utnyttja Utrustning för avsett ändamål.

5. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor framgår av Uthyrarens vid var t id gällande prislista. Av denna framgår även av Uthyraren tillämpade fakturerings¬, för senings¬ och kravavgifter samt dröjsmålsränta.

6. Avlämnande av Utrustning

Utrustning ställs till Hyresmannens förfogande Ex Works Uthyrarens lager. Häri angivna villkor skall tolkas enligt INCOTERMS gällande vid avtalets ingående Hyresmannen, eller av Hyresmannen anvisad mottagare, skall vara närvarande vid avlämnandet. Vid avlämnandet skall Hyresmannen och Uthyraren kontrollera dels att antalet Emballage noterat på lever ans¬ sedeln överensstämmer med faktiskt antal avlämnade Emballage, dels att leveranssedeln är försedd med korrekt kundnummer. Hyresmannen skall bekräfta mottagandet genom underskrift av leveranssedel. Eventuella avvikelser skall noteras på leveranssedeln. Om avlämnandet, efter separat överenskommelse i varje enskilt fall, sker vid Hyresmannens anläggning då Hyresmannen inte är närvarande, skall Uthyraren kontrollera att uppgifterna på leverans¬ sedeln är korrekta. Uthyraren skall därvid på leveranssedeln no tera att Hyresmannen ej har varit närvarande samt snarast möjligt därefter underrätta Hyresmannen om att avlämnande har ägt rum. Sådan underrättelse kan ske genom att Uthyraren lämnar leveranssedeln i en för ändamålet avsedd brevlåda eller på annan överens kommen plats. Uppgifterna i leveranssedeln skall därvid anses vara riktiga såvida inte Hyresmannen kan visa att dessa är felaktiga.

7. Återlämnande av Utrustning

Hyresmannen skall svara för returtransport av Utrustning till plats anvisad av Uthyraren. I samb and med transport av Emballage till Hyresmannen vilkenombesörjes av Uthyraren, åtar sig Uthyraren att mot ersättning ombesörja returtransport av motsvarande antal Emballage. Sådant Emballage skall vara förberett för transport och hållas tillgängligt för lastning vid avlämnandeplatsen. I förekommande fall skall ventilskydd vara monterat. Hyresmannen skall tillhandahålla erforderliga transporthandlingar för returtransport. Skulle Hyresmannen inte tillhandahålla sådana transporthandlingar äger Uthyraren rätt a tt upprätta dessa på Hyresmannens bekostnad. Vid återlämnande av Emballage skall Hyresmannen och Uthyraren kontrollera dels att antalet returnerade Emballage noterat på leverans¬ sedeln överensstämmer med faktiskt antal återlämnade Emballage, dels att leve ranssedeln är försedd med korrekt kundnummer. Uthyraren skall bekräfta återlämnandet genom underskrift av leveranssedel. Gasflaska, gasflaskpaket och gasflaskflak skall återlämnas till Uthyraren med restgastryck. Hyresmannen äger ej rätt till ersättning fö r sådan restgas.

8. Hyresmannens ansvar

Hyresmannen är skyldig att följa myndigheters föreskrifter och Uthyrarens anvisningar avseende transport, lagring och användning av Utrustning. Hyresmannen skall vårda och aktsamt hantera Utrustning. Hyres mannen är från det att Utrustning avlämnats till honom och till dess att den återlämnats till Uthyraren ansvarig för förlust av och skador på Utrustning, oavsett om förlusten eller skadan orsakats av bristande vård och tillsyn eller av andra orsaker. Hyresmannen har ej rätt att själv avhjälpa förluster eller skador, utan skall omedelbart underrätta Uthyraren om att sådan förlust el­ ler skada inträffat. Uthyraren skall därvid avhjälpa förlusten eller skadan mot särskild ersättning. Om så ej sker inom skälig tid, äger Hyresmannen rätt att avhjälpa förlusten eller skadan på egen risk och bekostnad Hyresmannen skall vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa skada till följd av fel för vilka Uthyraren svarar. Hyresmannen äger inte hell­ er rätt att själv avhjälpa sådana fel, utan skall omedelbart underrätta Uthyraren om felet. Hyresmannen förbinder sig att tillse att Emballage, som är sluten behållare, endast fylls med gas av Uthyraren Hyresmannen får inte överlåta, utlåna, uthyra, pantförskriva eller på annat sätt rättsligen förfoga över hyrd Utrustning. Hyresmannen får inte utan Uthyrarens skriftliga tillstånd förflytta, förändra eller komplettera Gasstation. I händelse av utmätning eller konkurs är Hyresmannen skyldig att omedelbart informera Uthyraren härom samt upplysa utmätningsmannen eller konkursförvaltaren om Uthyrarens äganderätt till Utrustningen.

9. Reklamation

Hyresmannen får göra gällande att Utrustningen är felaktig, endast om han har reklamerat detta till Uthyraren utan dröjsmål efter det att han har märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationen skall innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Hyresmannen får göra gällande att Uthyraren har debiterat felaktig hyra, endast om han har reklamerat detta till Uthyraren utan dröjsmål efter det att han märkt eller borde ha märkt felaktigheten. Uthyrarens skyldighet att vidta rättelse är härvidlag begränsad till tolv (12) månader bakåt i tiden räknat från datum för senast utfärdad hyresfaktura. Reklamerar Hyresmannen och det visar sig int e föreligga någon felaktighet som Uthyraren svarar för, har Uthyraren rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen orsakat Uthyraren.

10. Uthyrarens ansvar

Utrustning skall vid avlämnandet till Hyresmannen vara i gott skick och övere nsstämma med avtalad specifikation. För det fall Utrustning är felaktig och felet medför icke oväsentligt men för Hyresmannen åligger det Uthyraren att, utan oskäligt dröjsmål, avhjälpa felet eller ersätta Utrustningen. Uthyraren svarar för förlust, skada eller fel i Utrustningen vilken orsakats av Uthyrarens handling eller underlåtenhet. Har Uthyraren inte inom trettio (30) dagar från mottagen reklamation avhjälpt felet äger Hyresmannen rätt att häva avtalet.

11. Produktansvar

Hyresmannen skall hålla Uthyraren skadeslös i den utsträckning Uthyraren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Uthyraren inte ansvarar för gentemot Hyresmannen enligt denna punkts andra stycke. Uthyraren ansvarar inte för skada eller förlust som Utrustningen orsakar: a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada eller förlust, om skadan eller förlusten inträffar då Utrustning är i Hyresmannens besittning, eller b) på produkter framställda av Hyresmannen eller på produkter i vilka Hyresmannens pr odukter ingår, eller för förlust eller skada på egendom, som dessa produkter orsakar på grund av egenskaper hos Utrustning. Nämnda begränsningar i Uthyrarens ansvar gäller inte om Uthyraren orsakat skadan eller förlusten genom grov vårdslöshet. Framställer tredje man krav mot Uthyraren eller Hyresmannen på ersättning för förlust eller skada som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom. Uthyraren och Hyresmannen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av Utrustning. Det inbördes ansvaret mellan Hyresmannen och Uthyraren skall dock alltid avgöras i enlighet med punkt 17.

12. Märkning av Utrustning

Uthyraren har rätt att förse Utrustning med sina särskilda kännetecken. Hyresmannen äger inte rätt att avlägsna eller ändra sådan märkning utan Uthyrarens skriftliga medgivande.

13. Överföring av Hyresavtal

Hyresmannen får ej utan Uthyrarens skriftliga tillstånd överlåta eller upplåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Hyresavtal på annan.

14. Befrielsegrunder

Om fullgörandet av Hyresavtalet hindras eller blir oskäligt betungande av någon omständighet, såsom krig, myndighetsingripande, u ppror, oroligheter, inskränkningar i energitillförsel, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, maskinhaveri, ogynnsamma transport¬ eller väderleksförhållanden, avbrott eller störningar i den allmänna telekommu nikationen, inskränkningar i tillförseln av drivkraft eller fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan omständighet, skall den drabbade parten i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser. Ovan nämnda omständighe ter utgör befrielsegrund endast om en part inte rimligen kunnat förutse sådan omständighet vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kan undvika eller övervinna. Part som önskar åberopa befrielsegrund skall utan dröjsmål skr iftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Oavsett vad som annars följer av dessa bestämmelser har vardera parten rätt att häva Hyresavtalet, genom skriftligt meddelande till den andra parten, om fullgörande försenas mer än sex (6) månader av befrielsegrunder som anges i denna punkts första stycke.

15. Begränsning av ansvar

Uthyraren har inte något ansvar utöver vad som uttryckligen framgår av dessa villkor. Detta gäller varje form av förlust innefattande, men ej begränsat till, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av Uthyrarens ansvar gäller dock inte om han orsakat skadan genom grov vårdslöshet.

16. Personuppgifter

Uthyraren behandlar personuppgifter om Hyresmannen i syfte att kunna tillhandahålla avtalad tjänst/produkt, administrera parternas avtalsförhållande, i marknadsföringssyfte (inbegripet direkt marknadsföring), för kundprofilering samt fakturering etc. Genom att lämna personuppgifter (inbegripet personnummer i förekommande fall) i samband med Hyresavtalets ingående samtycker Hyresmannen till sådan behandling av personuppgifter. Hyresmannen har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som behandlas av Uthyraren. Uthyraren är vidare sky ldig att på begäran av Hyresmannen rätta felaktiga personuppgifter.

17. Tvist

Eventuell tvist mellan Hyresmannen och Uthyraren skall slutligt avgöras enligt Internationella Handelskammarens skiljedomsregler av en eller flera skiljemän utsedda i enlighet med dessa regler. Skilje¬ förfarandet skall äga rum där Uthyraren har sitt säte, varvid där gällande lagstiftning skall tillämpas. Då Hyresmannen är att anse s om konsument skall tvist avgöras vid allmän domstol.

HYR-2007
Gäller fr o m 2007–11–01