Neutralisering av alkaliskt vatten med fokus på hållbarhet

Lindes teknologi SOLVOCARB® – ett system med koldioxidgas som neutraliserar alkaliskt vatten – hjälper Subterra i bygget av Järfällatunneln. Produkten utvinns från restprodukter av bioetanoltillverkning. ”Att använda koldioxiden därifrån sparar oss från hundratusentals ton av koldioxidutsläpp varje år”, säger Eva Ålander, Applikationisexpert vattenbehandling på Linde.

Byggindustrin har många utmaningar när det gäller att ta hänsyn till miljö och hållbarhet. Subterra är mitt inne i tunnelbygget för den nya tunnelbanans Blå linje till Barkarby på uppdrag av Region Stockholm och har anlitat Linde för att hjälpa till med det problem som uppstår med ett för alkaliskt pH i tunnelvattnet. När grundvatten och processvatten blandas med cement så blir det nämligen alkaliskt. Om ett alkaliskt utsläpp inte neutraliseras kan det störa den kemiska balansen i naturen eller i ett avloppsreningsverk, vilket på sikt kan leda till att mikroorganismer och andra arter i ekosystemet skadas och till och med dör ut. Lindes helhetslösning neutraliserar det alkaliska vattnet med hjälp av kolsyra.

Safe and easy handling

Säker och enkel hantering

Teknologin för detta kallas SOLVOCARB ® och är ett system för automatisk dosering och effektiv inlösning av koldioxidgas i vatten för att neutralisera just alkaliskt vatten.  

    -    Koldioxid löst i vatten bildar en svag syra. Jämfört med starka mineralsyror innebär detta mindre korrosion, en säker och enkel hantering, samt stabilare och mer exakt pH-justering. Dessutom tillförs inga oönskade ämnen, såsom sulfat- och kloridjoner. Tekniken har funnits i många tiotals år och är väl beprövad, berättar Eva Ålander.

Minskar koldioxidutsläpp

Subterra använde tidigare en annan typ av syra för att pH-justera sitt spillvatten men hantering av denna syra innebar arbetsmiljörisker för personalen och det var svårt att få till en bra dosering.

    –    Vi valde i stället att testa med koldioxid för att riskerna med hanteringen för vår personal reduceras, samt att vi får hjälp med en enklare dosering reglerad av pH-nivån i vattnet, säger Camilla Isgren, Miljö-och hållbarhetssamordnare på Subterra och tillägger:

    –    Att koldioxiden sedan är en restprodukt som kan tas omhand i stället för att gå till spillo är ju ett riktigt plus!

Lindes koldioxid är nämligen en biprodukt från bioetanoltillverkning.

    –    Att tillvarata koldioxiden därifrån sparar oss från hundratusentals ton av koldioxidutsläpp varje år, säger Eva Ålander.

Hållbarhetsfrågan var mycket viktig när Subterra valde Lindes lösning.

    –    I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi bland annat med en resurshanteringsplan där vi har markerat hur vi planerar och genomför resurseffektiva lösningar för att begränsa klimatpåverkan. I planen har vi till exempel med det faktum att koldioxiden vi använder är en restprodukt från etanolfabriken i Norrköping, säger Camilla Isgren.


Fakta Solvocarb

SOLVOCARB®-teknologin används för pH-kontroll av process- och avloppsvatten inom många branscher så som livsmedel-, textil-, kemiindustrin samt inom massa- och pappersindustrin, men även till att höja alkaliniteten och remineralisera vid produktion av dricksvatten.

Fördelar med koldioxid:

  • Stabil och noggrann pH-justering
  • Minskad risk för utrustningskorrosion
  • Eliminerar behovet av lagring och hantering av farliga mineralsyror

Snabbare och mer miljövänlig process

Cementproduktion står ensamt för sju procent av de globala koldioxidutsläppen. Genom att fånga in och möjliggöra lösningar med koldioxid kan Linde hjälpa betongindustrin att bli mer hållbar och miljövänlig. Förutom att neutralisera det alkaliska vattnet som uppstår vid användning av cement inom till exempel tunnel-, väg- och brobyggen kan koldioxiden även injiceras under själva betonggjutningen.

    –    Dels möjliggör det en snabbare tillverkningsprocess, men det innebär också ett minskat koldioxidavtryck då koldioxiden binds in i betongen, säger Eva Ålander.


Läs våra andra artiklar