Industrigaser hjälper skogsindustrin i omställningen mot biobaserade råvaror

Det pågår en förskjutning inom skogsindustrin mot nya tillverkningsområden där skogens råvaror skapar förutsättning för industrin att ta fram storskalig produktion av biodrivmedel.

Digitaliseringen och dess påverkan på samhället har lett till att tryckpappersproduktionen inom skogsindustrin minskat drastiskt. Men tack vare ny teknik och innovativa lösningar kan skogsindustrin öka sin förädlingsgrad och hitta nya inkomstkällor.

- Det görs stora investeringar inom skogsindustrin för att utveckla produkter för nya tillämpningsområden, som exempelvis tallolja och lignin som kan användas vid framställning av biodrivmedel, säger Eva Ålander, Applikationsingenjör på Linde.

wood

Sverige ligger långt framme i användandet av biodrivmedel och vår lagstiftning, som innebär att vi blandar i 20 procent biobaserat i våra drivmedel, driver på den utvecklingen. Skogen står redan för den största delen av den bioenergi som vi använder oss av idag.

- Det finns stora möjligheter för skogsindustrin att vara med och driva på utfasningen av fossilbaserade bränslen. Lignin och tallolja kan utvinnas vid massabruk, i processer som använder koldioxid, för att sedan transporteras vidare till raffinaderier. Till skillnad från fossilbaserad råolja är dessa produkter biobaserade råmaterial som används för bränsletillverkning, t ex biodiesel. I processen används både kvävgas och vätgas.

Linde, som är en globalt ledande leverantör av industri- och specialgaser, har länge arbetat nära tillsammans med skogsindustrin för att öka effektiviteten i tillverkningsprocesserna.

- De nya processerna i skogsindustrin behöver de industriella gaser vi erbjuder: syrgas, kvävgas, vätgas och koldioxid. Lindes koldioxid ger många fördelar såsom minskade utsläpp, miljövänligare och effektivare process jämfört med t.ex. stark syra, förklarar Hannu Leino, Applikationsingenjör på Linde.

Lindes miljövänliga koldioxid är återvunnen och är en biprodukt från tillverkning av bioetanol från spannmål.

- Vår långa erfarenhet och våra produkter hjälper skogsindustrin att lämna det fossilbaserade, gå in på biobaserat och nå ökad lönsamhet. Vi har de tekniska lösningarna och kompetensen om hur man använder gas på ett sätt som ökar hållbarheten i kundernas processer. Vi vill gärna fortsätta vara en innovativ partner till skogsindustrin, papper och massaindustrin, eller till bioraffinaderierna som är framtiden, avslutar Hannu Leino.

Industrigaser hjälper skogsindustrin i omställningen mot biobaserade råvaror

Det pågår en förskjutning inom skogsindustrin mot nya tillverkningsområden där skogens råvaror skapar förutsättning för industrin att ta fram storskalig produktion av biodrivmedel.